นิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ ร่วมกับ ครีเอชั่น โปร อบรมหลักสูตร สถิติเพื่อการประมวลผลข้อมูลในองค์กร ในวันที่ 4 และ 6 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ opensource2day Creation Pro ชั้น 2 ห้อง 2b อาคารโมเดิร์นบาธ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สุทธิสาร ทางออก 4 โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้ สถิติพื้นฐานที่สำคัญ เครื่องมือในการประมวลผลข้อมูล การนำไปใช้งาน กราฟ รีพอร์ท ฯลฯ สอนโดยอาจารย์อมรเทพ ทองชิว ค่าลงทะเบียนเพียงท่านละ 4,900 บาท พิเศษมีโปรโมชั่นจากเว็บไซต์ ส่วนลดสูงสุด 20% หากสำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินภายในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เหลือเพียงท่านละ 3,900 บาทเท่านั้น สนใจโทร. ทักแชท แอดไลน์ 0863049545 ได้เลย เพื่อประสิทธิผลในการอบรม สงวนสิทธิ์รับเพียง 10 ท่านเท่านั้น 

ในการอบรมคอร์สนี้ จะเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และทดลองใช้งาน OpenStat และ R Commander ในฟังก์ชั่นต่างๆ รวมถึงการแปลความหมายผลลัพธ์จากเมนูคำสั่งทางสถิติต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ตามความต้องการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งการอบรมหลักสูตรนี้ มีความคุ้มค่ามาก เหมาะกับยุคเศรษฐกิจพอเพียง เพราะเรียนคอร์สเดียวแต่ได้ความรู้กลับไปใช้ทันทีถึง 2 โปรแกรม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ (ไม่จำเป็นต้องรู้จักสถิติมาก่อน)
นิสิตระดับปริญญาตรี–โท-เอก ที่สนใจการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย Open Source
พนักงานภาครัฐและบริษัทเอกชน ที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลภายในองค์กรของตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรด้วยโปรแกรม Open Source

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม
ผู้อบรมสามารถใช้โปรแกรม Open Source ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายด้านลิขสิทธิ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้
ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกใช้เทคนิคทางสถิติขั้นพื้นฐาน ในโปรแกรม OpenStat และ R Commander รวมถึงสามารถแปลผล หรือนำผลลัพธ์ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

วิธีการอบรม
บรรยายเนื้อหาเชิงปฏิบัติการ ทดลองใช้โปรแกรม OpenStat และ R Commander สำหรับวินโดวส์ โดยทำตามตัวอย่างที่วิทยากรจัดไว้ให้ขณะบรรยาย
Workshop การวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยจริง ตั้งแต่นำเข้าข้อมูลจนถึงการสรุปผล

วิทยากร
อาจารย์อมรเทพ และทีมวิทยากร นิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์

โครงสร้างหลักสูตร
1. แนะนำโปรแกรม OpenStat ประวัติความเป็นมาของ OpenStat ข้อดีข้อเสีย OpenStat ความสามารถ OpenStat
2. การติดตั้ง OpenStat นำเข้าข้อมูลและจัดการเกี่ยวกับตัวแปร
3. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา เช่น ความถี่ ร้อยละ ความเบี่ยงเบน ความเบ้ ความโด่ง การทดสอบการกระจายตัวแบบปกติของข้อมูล การสร้างกราฟ เช่น Histograms, Pie chart, Bar chart, QQ plot, Bubble plot, X versus Y plot, Box plot และ Stem & leaf plot
4. การเปรียบเทียบข้อมูล จากสมมุติฐาน (Simple Comparisons) การประมาณค่าเฉลี่ยและสัดส่วน การทดสอบเกี่ยวกับการทดสอบค่าเฉลี่ย (Mean) 1 กลุ่ม และ 2 กลุ่ม (t-test)
5. การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analyzes of Variance) การวิเคราะห์ความแปรปรวน แบบทางเดียว และหลายทาง
6. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Correlation) การหาความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร ด้วย Pearson Correlation การหาความสัมพันธ์ด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอย (Regression)
7.การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) BLOCK ENTRY MULTIPLE REGRESSION STEPWISE FORWARD MULTIPLE REGRESSION NON-LINEAR REGRESSION
8.การวิเคราะห์สถิติหลายตัวแปร (Multivariate Statistics) DISCRIMINANT FUNCTION / MANOVA CLUSTER ANALYSES (Hierarchical & K-Means Clustering) FACTOR ANALYSIS
9.การวิเคราะห์สถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ (Non-Parametric Statistics) CHI-SQUARE SPEARMAN RANK CORRELATION MANN-WHITNEY U TEST KRUSKAL-WALLIS ONE-WAY ANOVA WILCOXON MATCHED-PAIRS SIGNED RANKS TEST FRIEDMAN TWO WAY ANOVA 10.การหาคุณภาพเครื่องมือวัด (Measurement) การคำนวณค่า Cronbach Alpha หรือ Kuder-Richadson
11.ความสามารถอื่นๆ ของ OpenStat เช่น การทำงานกับเมตริกซ์เบื้องต้น (The Matrix Manipulation System) การสร้าง Control Chart แบบต่างๆ การคำนวณLoan Amortization,Future value,Present value,Payment,Interest payment, Depreciation,IRR & NPV การจำลองรูปแบบการกระจายตัวทางทฤษฎีต่างๆ การจำลองข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน และการจำลองข้อมูลแบบ 2-way ANOVA เป็นต้น ทำความรู้จักกับฟังก์ชั่นต่างๆ ของ R commander
12. Marketing Research Workshop การวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยจริง ตั้งแต่นำเข้าข้อมูลจนถึงการสรุปผล
12.1.งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพงานบริการ เริ่มด้วยการนำเข้าข้อมูล Recode สถิติเชิงพรรณา การนำเสนอข้อมูลเป็นตารางร้อยละ การทดสอบการกระจายตัวแบบปกติ การทดสอบความแปรปรวนของข้อมูล การทดสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล การตั้งสมมุติฐาน การทดสอบความสัมพันธ์ (Correlation) และการทดสอบค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม (t-test) และมากกว่า 2 กลุ่ม (ANOVA) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ รวมถึงเสนอแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบที่ไม่ใช้พารามิเตอร์
12.2.แนะนำเทคนิคสถิติขั้นสูงมาประยุกต์ใช้ เช่น Factor analysis ใช้สำหรับระบุรสนิยม คุณลักษณะเด่น หรือแบ่ง Segmentation ของลูกค้า Clustering เปิดเผยให้เห็นกลุ่มข้อมูล (Clusters) จากเหมืองข้อมูลที่มีเพื่อใช้ในการจัดกลุ่ม คน สัตว์ สิ่งของ

วัน เวลา สถานที่
วันที่ 4 และ 6 ธันวาคม 2562
ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
ณ ห้องอบรมนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ (บจก. ครีเอชั่น โปร) ชั้น 2 ห้อง 2B อาคารโมเดิร์นบาธ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สุทธิสาร ทางออก 4

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 4,900 บาท

โปรโมชั่นจากเว็บไซต์ ส่วนลดพิเศษ สูงสุด 20% หากสำรองที่นั่งพร้อมชำระเงิน
ภายในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เหลือเพียงท่านละ 3,900 บาท
ภายในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เหลือเพียงท่านละ 4,200 บาท
ภายในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เหลือเพียงท่านละ 4,500 บาท
ลงทะเบียนเพิ่มเติมหน้างาน ชำระค่าลงทะเบียนตามปกติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณจอย โทร. 08-6304-9545 (แอดไลน์ได้), 09-8271-9568 (อ.เก่ง) 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ใบรับรองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

Thai SME-GP สสว.

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

เฟสบุค