หลักสูตร "การบริหารโครงการด้วย OpenProj"

ภาพรวมของหลักสูตร

  การบริหารโครงการ คือ การจัดการเกี่ยวกับงานที่มิใช่การทำงานที่เป็นปกติในสำนักงาน แต่เป็นงานที่กำหนดขึ้นมาโดยมีระยะเวลากำหนดแน่นอน และให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด บางครั้งเป็นวิธีการทำงานที่ผู้ทำงานไม่คุ้นเคยมีการจัดการองค์กรของโครงการที่ผสมผสานให้ครอบคลุมทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถดำเนินการทุกกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาเรื่องของการบริหารโครงการจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้โครงการนั้นๆ บรรลุวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานหรือองค์กรได้ตั้งไว้ การใช้โปรแกรมที่ต้องซื้อลิขสิทธิ์อาจเกิดค่าใช้จ่ายขึ้นในองค์กรอย่างมาก การหันมาใช้โปรแกรมโอเพนซอร์สด้านการบริหารจัดการโครงการ จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด โปรแกรม OpenProJ จึงมีส่วนช่วยในการวางแผนโครงการ โดยใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการทรัพยากรด้านต่างๆ จนบรรลุเป้าหมาย

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม 

  • ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการบริหารงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ผู้เรียนสามารถวางแผนโครงการและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการได้
  • ผู้เรียนสามารถวางแผนการบริหารระยะเวลาโครงการได้อย่างเหมาะสม และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

วิทยากร

ภาณุภณ พสุชัยสกุล

บรรณาธิการนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ 

โครงร่างหลักสูตร

 วันทื่ 1

 ทฤษฎีการบริหารจัดการโครงการ (Project Management)

1. Project Management Overview (ภาพรวมของการบริหารโครงการ)

2. Project Life Cycle

3. Feasibility Study (การศึกษาความเป็นไปได้)

4. Project Planning (การวางแผนโครงการ)

5. Project Estimate (การประมาณการ)

6. Project Organization (การจัดองค์กรโครงสร้าง)

7. Project Monitoring (การติดตามเฝ้าระวังโครงการ)

8. Post Cut-over Evaluation (การประเมินหลังการส่งมอบโครงการ)

9. Conclusion (บทสรุป)

10. การวางแผนโครงการ โดยใช้โปรแกรม X-Mind

11. การติดตั้งการใช้งาน OpenProj

• การป้อนข้อมูลโครงการ

• การบริหารจัดการปฏิทิน

• การจัดการกับเวลาทำงาน

12. การป้อนข้อมูลเกี่ยวกับงาน

• การกำหนดงานใหญ่ งานย่อย

• การสร้างความความสัมพันธ์

• การเชื่อมโยงของงาน

13. การบริหารจัดการทรัพยากร

• การกำหนดรายละเอียดทรัพยากร

• การกำหนดเวลา

• การกำหนดค่าใช้จ่าย

• การมอบหมายงานให้ทรัพยากร

• การพิมพ์งานอย่างง่าย

• การพิมพ์ตามที่กำหนด

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Thai SME-GP สสว.

ใบรับรอง สสว

ใบรับรองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp

เฟสบุค